GLENFIDDICH

!

Glenfiddich Highland Whiskey Cake 400g

Highland whiskey with Glenfiddich single malt scotch whiskey (4%) cake